Všeobecné obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dr. Oetker spol. s r.o.

se sídlem Kladno - Kročehlavy, Americká ul. 2335, PSČ 27201,

IČ: 483 624 25

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 40137

pro prodej zboží prostřednictvím internetových objednávek

http://eshop.oetker.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Dr. Oetker spol. s r.o., Kladno - Kročehlavy, Americká ul. 2335, PSČ 27201, IČ: 483 624 25, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového prodeje.
  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.eshop.oetker.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu kupujícího pouze v přiměřeném rozsahu. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout kupujícímu nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je kupující akceptuje. Pro případ, že kupující navrhované změny odmítne, určí kupující přiměřenou lhůtu, ve které je kupující povinen prodávajícímu odmítnutí změny sdělit a v takovém případě smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vypovědět.
  6. Objednávka zboží prostřednictvím eshopu prodávajícího je možná pro všechny uživatele, kteří mají adresu pro doručování zboží na území České republiky. Pro objednání zboží se nevyžaduje registrace uživatele.
  7. Kupující, který je členem Databáze přátel Dr. Oetker (podmínky přihlášky do Databáze přátel Dr. Oetker jsou dostupné na webových stránkách prodávajícího v sekci „recepty“) má v případě, že se zaregistruje, nárok na využití možnosti nákupu produktů z edice „Pečeme s láskou“ za zvýhodněné členské ceny. V takovém případě registrovaný kupující uvede při objednávce zboží, že je členem Databáze přátel Dr. Oetker (dále jen „Databáze“) a po ověření tohoto faktu ze strany prodávajícího nakupuje zboží za zvýhodněné ceny dle podmínek a aktuální nabídky prodávajícího.
  8. V případě, že kupující podal přihlášku do Databáze a v době objednávky zboží není jeho přihláška vyřízena, uvede kupující při objednávce zboží, že čeká na vyřízení přihlášky a prodávající vyřídí jeho objednávku neprodleně poté, co je vyřízena jeho přihláška do Databáze přátel Dr. Oetker. V případě, že je jeho přihláška do Databáze přátel Dr. Oetker zamítnuta, obdrží kupující od prodávajícího informační email o zamítnutí jeho členství v Databázi a informaci o stornování této objednávky s žádostí o novou objednávku bez nároku na cenové zvýhodnění.
  9. Pokud je kupující členem Databáze a zároveň se u prodávajícího registruje, uvede stejné registrační údaje jako v přihlášce do Databáze. V opačném případě nemůže být jeho členství v Databázi ze strany prodávajícího potvrzeno.
  10. Pokud se kupující nezaregistruje, bude nakupovat zboží za běžné ceny bez nároku na cenové zvýhodnění, přesto, že je členem Databáze.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY – ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA
  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který poté zašle prodávajícímu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:
   - objednávaném zboží,
   - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a
   - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  4. Prodávající potvrdí přijetí objednávkového formuláře kupujícímu v elektronické podobě, a to neprodleně po obdržení objednávkového formuláře.
  5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například emailem, písemně či telefonicky).
  6. Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. V případě přepravy zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci.
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Kupní cena je splatná při převzetí zboží.
  2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující prodávajícímu v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce jako místo dodání zboží.
  3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující, který je spotřebitelem, má při objednávce zboží některým prostředkem komunikace na dálku v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží.
  2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
  3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být nejpozději 14. den předáno k doručení prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující adresovat na adresu kterékoli provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího oetker@oetker.cz.
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
  5. Ve lhůtě čtyř (4) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
  6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3. obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4.5. obchodních podmínek, a to poštovní poukázkou určenou na adresu kupujícího sdělenou prodávajícímu při uzavření kupní smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Prodávající není povinen k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí prodávajícímu v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět
  7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  8. Kupující je oprávněn (nikoliv povinen) použít pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy přiložený k těmto obchodním podmínkám. Formulář ke stažení zde.
 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Doručení zboží zajišťuje prodávající prostřednictvím držitele poštovní licence České pošty s.p. (dále jen "přepravce"), formou dobírky zboží, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu popř. jiného obdobného dokumentu (doručenky apod.), kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
 6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu ve lhůtě 6 měsíců ode dne převzetí zboží za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
  3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se vada týká součásti věci, a tato poškozená součást se nedá účelně opravit, má kupující nárok pouze na bezplatnou výměnu této součásti. Kupující má nárok na výměnu věci za novou pouze v případě, že nelze věc opravit ani výměnou vadné součásti věci, nebo v případech kdy by oprava věci byla nemožná či neúčelná a výměna věci za novou je přiměřená povaze vady. Není-li výměna součásti věci nebo dodání nové věci možné, má kupující právo odstoupit od smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
  4. Právo na dodání nové věci, slevu z kupní ceny, nebo výměnu součásti věci, má kupující v případě odstranitelné vady rovněž v případě, kdy nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  5. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci, ve lhůtě dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí (odpovědnost za vady).
  6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující na kterékoli provozovně prodávajícího.
  7. Prodávající potvrdí kupujícímu uplatnění odpovědnosti za vady. V potvrzení prodávající uvede, kdy kupující vadu uplatnil, provedení opravy a dobu trvání vyřízení uplatnění vady.
  8. Uplatnění práva odpovědnosti za vady včetně odstranění vady musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, zejména se jedná o údaj jeho jméno a příjmení, adresy bydliště, adresy elektronické pošty, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené kupujícími pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 9. DORUČOVÁNÍ
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.
  2. Zpráva je doručena:
   - v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   - v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. Právní vztah kupujícího a prodávajícího se řídí právním řádem České republiky.
  2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  3. Prodávající i kupující vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby jakékoli sporné záležitosti vyřešili smírnou cestou, s přihlédnutím k oprávněným zájmům prodávajícího i kupujícího.
  4. Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Kupující se v takovém případě může obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.adr.coi.cz, nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., se sídlem Pod altánem 99/103, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 00409871, www.konzument.cz. Spotřebitelský spor lze řešit též prostřednictvím platformy EU pro řešení spotřebitelských sporů on-line, která je dostupná zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  8. Kontaktní údaje prodávajícího:
   - adresa pro doručování Dr. Oetker spol. s r.o., P.O.Box 71, Vlašim, PSČ: 258 81,
   - adresa elektronické pošty oetker@oetker.cz, telefon 844 638 537.